Cart
A+ A A-

Regulamin zakupów

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH

 

Dział I. Warunki ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży w systemie zamówień internetowych (zwanym dalej „Systemem”) prowadzonym w ramach strony internetowej www.consorte.pl.

 2. W ramach Systemu prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż artykułów BHP.

 3. Podmiotem prowadzącym sprzedaż w ramach Systemu jest „Silbet” Sp. z o. o. ul. Grabiszyńska 233, 53-234 Wrocław, nr NIP: 897-001-05-00, nr REGON: 001346522, nr KRS: 0000182053 (zwany dalej „Sprzedającym”).

 4. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

  1. Zamawiający – osobę fizyczną, osoby prawną lub jednostkę organizacyjną niebędące osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonującą zamówienia w Systemie.
  2. zamówienie – zgłoszenie za pośrednictwem Systemu przez Zamawiającego oferty zawarcia ze Sprzedającym umowy kupna-sprzedaży określonych produktów dostępnych w sprzedaży w ramach Systemu.
  3. założenie konta użytkownika – czynność wykonywana przez Zamawiającego za pośrednictwem Systemu polegająca w szczególności na:
   • udostępnieniu Sprzedającemu danych Zamawiającego niezbędnych do realizacji zamówienia,
   • akceptacji niniejszego regulaminu.
  4. konsument – Zamawiającego, będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
  5. przyjęcie zamówienia do realizacji –.zawarcie umowy sprzedaży,
  6. rejestracja zamówienia – potwierdzenie przez Sprzedającego złożenia zamówienia oraz podanie informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.
 5. Składanie zamówień w Systemie możliwe jest po uprzednim założeniu konta użytkownika przez zamawiającego oraz obligatoryjnym podaniu w ramach tej czynności następujących danych zamawiającego:
  1. W przypadku gdy Zamawiającym jest przedsiębiorca: firmy, numeru NIP, danych adresowych, numeru telefonu, adresu e-mail, a także imienia i nazwiska osoby składającej zamówienie w imieniu Zamawiającego.
  2. W przypadku gdy Zamawiającym jest konsument: imienia i nazwiska, numeru PESEL, danych adresowych, numeru telefonu, adresu e-mail.

W trakcie rejestracji niezbędne jest również podanie hasła Zamawiającego, które będzie używane w ramach logowania się do Systemu.

 1. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej www.consorte.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 2. Koszt dostarczenia przesyłki z zamówionym przez Zamawiającego towarem pokrywa Zamawiający.

 3. Wraz z zamówionym towarem Sprzedający dostarcza fakturę VAT albo, jeśli Zamawiający tego zażąda w trakcie rejestracji, paragon fiskalny.

 4. Podane w ramach strony internetowej www.consorte.pl ceny produktów są wiążące w momencie złożenia zamówienia.

 

Dział II. Składanie zamówień

 1. Złożenie zamówienia, po podaniu żądanych przez System danych, następuje po kliknięciu przez Zamawiającego na przycisk „Potwierdź zamówienie” w ostatnim etapie składania zamówienia.

 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedający:

 1. przy wyborze płatności za pobraniem w chwili odbioru towaru - potwierdza jego przyjęcie do realizacji,
 2. przy wyborze płatności przelewem – potwierdza jego rejestrację oraz podaje numer rachunku bankowego, na który należy dokonać przedpłaty
 3. odmawia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadkach określonych w pkt 4.telefonicznie lub poprzez e-mail, poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego w trakcie rejestracji.
 1. Zamówienie, którego realizacja albo rejestracja nie zostanie potwierdzona w ciągu dwóch dni roboczych nie będzie realizowane. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych o pracy.

 2. Sprzedający ma prawo nie przyjąć zamówienia do realizacji w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości lub rzetelności danych podanych przez Zamawiającego, a także w przypadku braku możliwości jego realizacji, w szczególności w wyniku braku towaru na magazynie w zamawianej ilości, zarządzenia organu państwowego, siły wyższej.

Dział III. Przyjęcie zamówienia do realizacji.

 1. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie:

  1. przy wyborze płatności za pobraniem w chwili odbioru towaru – w chwili potwierdzenia jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedającego,
  2. przy wyborze płatności przelewem – z chwilą wpływu środków na konto Sprzedającego.
 2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności przelewem, Zamawiający powinien dokonać zapłaty na konto Sprzedającego w terminie 7 dni pod rygorem uznania zamówienia za niezłożone.

 3. W razie wyboru przez Zamawiającego płatności przelewem, Sprzedający, w przypadku braku zamówionych towarów na magazynie w momencie wpływu środków na konto Sprzedającego, może zaproponować Zamawiającemu wybór jednej lub kilku z następujących możliwości dalszego postępowania:

  1.  opóźnienie wysyłki zamówionego towaru o ilość dni podaną przez Sprzedającego, 

  2.  zmianę zamówienia, 

  3.  odstąpienie od umowy w części dotyczącej brakujących towarów, 

  4.  odstąpienie od umowy w całości. 

albo odstąpić od umowy.

 1. Brak wyboru przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych jakiejkolwiek z możliwości wymienionych w pkt 1 będzie uznany za odstąpienie od umowy w całości.

 2. W razie odstąpienia od umowy w całości albo w części wpłacona przez Zamawiającego kwota przedpłaty, lub odpowiednia jej część, zostanie zwrócona w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia.

 

Dział IV. Dostawa zamówionego towaru

 

 1. Koszty dostawy zamówionego towaru pokrywa zamawiający.

 2. Cennik kosztów dostawy znajduje się na stronie internetowej www.consorte.pl.

 3. Zamówione towary dostarczane są do Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 4. Dostawa zamówionego towaru następuje na adres wskazany przez Zamawiającego.

 5. W chwili odbioru towaru od kuriera i w jego obecności Zamawiający powinien sprawdzić i przeliczyć zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku w towarze należy z kurierem w momencie odbioru towaru sporządzić protokół braków i uszkodzeń niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Sprzedającego, a także dostarczyć mu fotografie uszkodzeń lub braków z podaną datą i godziną ich wykonania. W przypadku niesporządzenia takiego protokołu lub spisania go później niż w momencie odbioru towaru, a także w razie braku dostarczenia wspomnianych fotografii, na Zamawiającym ciąży obowiązek wykazania, że braki lub uszkodzenia powstały podczas transportu lub przed jego wykonaniem.

 6. Do reklamacji z tytułu braków i uszkodzeń dostarczonego towaru stosuje się odpowiednio przepisy pkt 5 – 8 działu V z uwzględnieniem pkt 5.

 

Dział V. Reklamacje

 

 1. W razie ujawnienia się wady dostarczonego przez Sprzedającego towaru, powstałej przed jego sprzedażą, Zamawiający powinien w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu wykrycia wady pisemnie zawiadomić Sprzedającego o tym fakcie, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. Zawiadomienie powinno zostać złożone w siedzibie Sprzedającego.

 2. Zawiadomienie Zamawiającego o ujawnieniu się wady towaru powinno zawierać w szczególności:

  1.  dokładne oznaczenie towaru podlegającego reklamacji, w szczególności jego nazwy handlowej, typu i ilości sztuk, 

  2.  wskazanie numeru i daty dokumentu sprzedaży towaru podlegającego reklamacji (faktury VAT lub paragonu), 

  3.  wskazanie wady towaru, 

  4.  wskazanie terminu ujawnienia się wady, 

  5.  precyzyjne wskazanie okoliczności w jakich ujawniła się wada towaru, 

  6.  wskazanie żądania Zamawiającego (naprawa towaru, dostarczenie towaru wolnego od wad, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy), 

  7.  W przypadku gdy zawiadomienie obejmuje towar sprzedany przez Zamawiającego jego klientowi – wskazanie czy Zamawiający uznał reklamację klienta.

    

 3. Do zawiadomienia Zamawiający powinien załączyć dokument wymieniony w pkt 2 lit. b. W razie wystawienia faktury wystarczy dołączenie jej kopii.

 4. W razie braku podania którejkolwiek z informacji określonych w pkt 2 lub braku załączenia dokumentu sprzedaży Sprzedający zwraca Zamawiającemu zawiadomienie wymienione w tym punkcie celem uzupełnienia.

 5. Zamawiający powinien telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uzgodnić ze Sprzedającym najdogodniejszy dla obu stron sposób przesłania towaru objętego zawiadomieniem, o którym mowa pkt 2, celem dokonania jego oględzin przez Sprzedającego oraz dokonania rozstrzygnięcia co do żądania Zamawiającego.

 6. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek dostarczonych za pobraniem lub dostarczonych na koszt Sprzedającego, chyba, że ustalono inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 7. Reklamacji nie podlega w szczególności towar:

a) dostarczony Sprzedającemu w stanie zanieczyszczonym lub wilgotnym,

b) posiadający wady wynikające z niewłaściwej konserwacji,

c) który uległ naturalnemu zużyciu,

d) którego wady powstały po jego dostarczeniu Zamawiającemu, w szczególności wynikające z zewnętrznych uszkodzeń o charakterze mechanicznym.

 1. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedającego żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy warunkiem zwrotu wpłaconej za zakupiony towar kwoty jest:

  1.  w przypadku wystawienia faktury VAT na zamówiony towar – odesłanie Sprzedającemu podpisanej faktury korygującej, 

  2.  w przypadku wystawienia paragonu fiskalnego na zamówiony towar – odesłanie Sprzedającemu tego paragonu.

     

Dział VI. Szczególne uregulowania dotyczące konsumentów

 

 1. Do zamówień składanych przez konsumentów nie stosuje się pkt 3 Działu II.

 2. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie dziesięciu dni liczonym od dnia wydania zamówionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia konsument ma obowiązek zwrócić objęty umową towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszty zwrotu towaru ponosi konsument. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedający, po otrzymaniu od konsumenta towaru objętego umową, bez zbędnej zwłoki zwróci konsumentowi kwotę wpłaconą za towar.

 

Dział VII. Tryb składania reklamacji przez konsumenta

 

1. Uregulowania niniejszego działu dotyczą wyłącznie reklamacji dotyczących zamówień składanych przez konsumentów.

2. W razie niezgodności z umową dostarczonego przez Sprzedającego towaru, powstałej przed jego sprzedażą, konsument powinien przed upływem dwóch miesięcy od wykrycia wady pisemnie zawiadomić Sprzedającego o tym fakcie, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. Zawiadomienie powinno zostać złożone w siedzibie Sprzedającego.

3. Zawiadomienie konsumenta o ujawnieniu się wady towaru powinno zawierać:

a) dokładne oznaczenie towaru podlegającego reklamacji, w szczególności jego nazwy handlowej, typu i ilości sztuk,

b) wskazanie dokumentu sprzedaży towaru podlegającego reklamacji (faktury VAT lub paragonu fiskalnego).

c) wskazanie wady towaru,

d) wskazanie terminu ujawnienia się wady,

e) precyzyjne wskazanie okoliczności w jakich ujawniła się wada towaru,

f) wskazanie żądania Zamawiającego (naprawa towaru, dostarczenie towaru wolnego od wad, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy).

5. Do zawiadomienia konsument powinien załączyć dokument wymieniony w pkt 4 lit. b. W razie wystawienia faktury VAT wystarczy dołączenie jej kopii.

6. W zakresie nieuregulowanym przepisami niniejszego działu stosuje się odpowiednio przepisy działu IV i V.

 

Dział VIII. Postanowienia końcowe

  

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiana regulaminu następuje z chwilą pojawienia się jego nowej treści na stronie internetowej www.consorte.pl. Zmiana nie obejmuje zamówień już złożonych.

 2. Treść niniejszego regulaminu stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym za pośrednictwem Systemu.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

SILBET Sp. z o.o.

ul. Grabiszyńska 233
53-234 Wrocław
POLAND
Rok założenia 1989.

KRS 0000182053 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 897-001-05-00 REGON: 001346522
Wysokość kapitału zakładowego: 150.000 zł.
Nr konta PLN: 08 1030 1289 0000 0000 5542 3201
Dane zamieszczone na stronie są informacją handlową i nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego. 

Normy

 • EN-340
 • EN-420
 • EN-388
 • EN-20347
 • EN 166
Color I Color II Color III

Logowanie lub Rejestracja

fb iconLog in with Facebook